MAGVETŐ

Református Általános Iskola és Óvoda

Iskolánk

Áldás, békesség!

Kedves Szülők!

A Magvető Általános Iskola nevelőtestülete nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik iskolaválasztás előtt állnak. A családok életében az egyik legmeghatározóbb esemény az iskolaválasztás. A döntés különösen felelősségteljes, hiszen hosszú időre meghatározza a gyermek és a család számára a mindennapokat. Az iskolaválasztást, az Önök döntését szeretném megkönnyíteni tájékoztatómmal.

A Gyulai Református Egyházközség tanintézménye vagyunk. Elsősorban olyan - református, illetve protestáns - családok gyermekeit várjuk, akik elfogadják iskolánk szellemiségét, lelkiségét, rendjét, és partnerek tudnak lenni gyermekeik nevelésében. Intézményünk a református iskolák múltjának és hagyományainak megfelelően a református hitelvek, értékrend és erkölcsi normák szerint végzi nevelő - oktató munkáját. Így a minőségi oktatás mellett fő célunk, hogy biztonságot nyújtva, nyugodt, kiegyensúlyozott keresztyén értékrenddel bíró, érdeklődő, jellemes gyermekeket neveljünk.

Tevékenységünk minden szintjén a szeretet és az összetartozás légkörének kialakításán fáradozunk. A szülői házzal együttműködve, keresztyén értékek átadásával nevelünk Az értelmi fejlődés mellett nagy jelentőséget tulajdonítunk a lelki nevelésnek. Különös figyelmet fordítunk a családban és az óvodában elkezdett nevelés keresztyén szellemű folytatására. Nevelési programunk szerves része a szülőkkel való együttműködés. Az együtt ünneplés, a közös kirándulások, a hitéleti alkalmak iskolánk egyházi jellegének kifejezői.

Oktatásunk korszerű. A tanítás során igyekszünk a gyerekek életkori sajátosságait és egyéni képességeit figyelembe venni. Fontosnak tartjuk a differenciált tanulásszervezést. Pedagógiai munkánk során nagy gondot fordítunk a magatartási, beilleszkedési, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekre. A tanulók önbizalmának erősítése, a tehetséggondozás kiemelt feladataink között szerepel.

Alsó tagozatban - elsődlegesen - az alapkézségek elsajátítását tartjuk fontosnak Az olvasás tanítását szótagoló - szóelemző módszerrel végezzük, előkészítve ezzel a helyesírás szabályainak elsajátítatását is.

1-3. osztályokban - igazodva az egyéni haladási ütemekhez, biztosítva és segítve a kisiskolások egyenletes terhelését - iskolaotthonos formában történik a nevelő - oktató munka. Már 1. osztályban elkezdjük az idegen nyelv (német, angol), illetve a számítástechnikai alapok fejlesztését.

4. osztálytól kezdődően: a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat, az idegen nyelvet csoportbontásban, képesség specifikusan oktatjuk.

Felső tagozatban a számítástechnika oktatása jól felszerelt szaktanteremben, korszerű gépekkel történik. Kiemelt az ének - zeneoktatásunk Ezen belül központi szerepet kap az egyházi ének. Többszörös Arany minősítésű énekkarunk tagjának lenni nagy megtiszteltetés. Heti két órában van hit- és erkölcstanoktatás. A népi, nemzeti hagyományaink ápolást is fontosnak tartjuk.

Új iskolaépületünk minden technikai hátteret biztosít ahhoz, hogy nevelő - oktató munkánkat szép, esztétikus környezetben végezzük Tornatermünk és a korszerű gumiborítású sportudvarunk a sportoláshoz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez nyújt kiváló lehetőséget. Játszóudvarunk a kicsik mozgásigényét elégíti ki.

Tanulóink teljesítményei a kistérségi, megyei, országos versenyeken is figyelemre méltóak, ezen eredményekre méltón lenne büszke bármelyik iskola. Református iskolánk az a hely, ahol az evangélium erejével keresztyén gyermekeket nevelünk.

Tisztelt Szülők! Ha gyermeküknek olyan intézményt keresnek, amelyben fontosnak tartják: a hagyománytiszteletet, a haladó gondolkodást, a keresztyén erkölcsi és vallási értékek továbbadását, a minőséget, akkor válasszák a Magvető Általános Iskolát.

Megtisztelő figyelmüket köszönöm! "Orando et laborando"

Varga Ottó
igazgató

Iskolánkról

Pontosan nem tudjuk, mikor indult meg a református oktatás a XVIII. században Gyulán. Mivel az iskola és a templom elválaszthatatlanul összekapcsolódott, valószínű, hogy a mindenkori lelkészek tanítottak is. Külön leánytanítójuk 1790-től volt a gyulai reformátusoknak. 1804-re az iskolák és a tanítói lakások is elkészültek. Sikerült telekcserével a fiú- és leányiskolát egymás mellett, a parókia közelében fölépíteni. Ezek a mai Árpád utca 4. és 6. szám alatti telkek. (Jelenlegi iskolánk régi épületei.)

A századfordulón benépesülő új városrészben, a református negyedhez kapcsolódó Szentpálfalván a két tantermes modern iskola kétharmad részben államsegélyből, egyharmad részben városi kölcsönből épült. A templomot és az iskolát egy napon avatta föl ünnepség keretében Baltazár püspök.

Az iskolák államosítása 1948. július 16-án, a református egyház állammal kötött egyezményének aláírása 1948. október 7-én történt.

Az 1991. évi XXXII. törvény rendelkezett az államosított egyházi ingatlanok visszaadásáról. A gyulai egyház is visszakérte összes elvett épületét. A visszaadott objektumok mind XIX. századi épületek, eredeti rendeltetésükhöz képest átalakított és elhanyagolt, leromlott műszaki állapotban voltak.

Az egyházi általános iskola (reformátusok és katolikusok együtt) 1992. őszén kezdett működni. Majd önállóan 1994. szeptemberében a Magvető Református Általános Iskola 63 tanulóval és 7 pedagógussal indult a régi, romos állapotban visszakapott Árpád utcai épületben.

A református iskola új szárnyának építése 1997. májusában kezdődött, és a földszinti négy tanteremben 1997. szeptemberében már meg is kezdhettük a tanítást. Jelenleg az új iskolaépületben 10 osztályterem és 2 nyelvi terem és 1 számítástechnikai szaktanterem működik. Az építkezés több ütemben történik. Befejezése anyagi lehetőségek (pénz) függvénye.

Felhasznált irodalom:
Kósa László: A gyulai református egyház története.

Az intézmény 1994-ben kezdte meg önálló működését, az 1948-ban államosított református elemi iskola jogutódjaként. Több mint négy évtizedes szünet után az 1991. évi XXXII. törvény alapján indulhatott meg ismét a református nevelés városunkban. Színvonalas oktatásra törekszünk, a nevelést egyenrangú feladatként kezeljük az oktatással. Mindazok a keresztyén értékek, és azoknak a mindennapokban történő továbbadása máris láttatja eredményét. Ma már közel 300 diákja van intézményünknek, mely létszám évről-évre gyarapszik.

A gyermeklétszám növekedése új iskolarész építését tette szükségessé, a Millennium évében, 2000. májusában avattuk fel a 12 tantermes új épületszárnyát, és a korszerű, gumiborítású sportudvart. Nevelő-oktató munkánk kiemelt részét képezi az, hogy a hittanórák keretében bevezetjük diákjainkat a Biblia világába, megalapozva ezzel azt, hogy gyermekeinkből jó keresztyének és erkölcsös, egészséges személyiségű felnőttek legyenek.

A református pedagógia igen csak hatásos eszköze az éneklés, azaz a zsoltárok és általában a klasszikus magyar, református énekkincs továbbadása a jövő nemzedékének. A nyolcvan tagú énekkarunk az utóbbi években az Országos "Éneklő Ifjúság" kórustalálkozón több alakalommal aranyminősítést kapott.

A nevelés-oktatás területén olyan értékeket, ismereteket kívánunk nyújtani gyermekeinknek, hogy őrizzék nemzetünk hagyományait, és a XXI. század kihívásainak is eleget tudjanak tenni. Ennek érdekében emelt szinten folyik az idegen nyelv oktatása, és a számítástechnikai ismeretek elsajátítása.

Tanulóink városi, területi, országos versenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el, vers- és prózamondás-írás, bibliatörténet mondás, műveltségi vetélkedőn, helyesírási és "Szép magyar beszéd", zsoltár és népdaléneklési, valamint rajz versenyeken.

Annak érdekében, hogy kisdiákjaink még otthonosabban érezzék magukat iskolánkban, a Hajnalcsillag Református Óvodával óvoda-iskola csoportot hoztunk létre, melyet a leendő elsős tanító néni és az óvó néni közösen vezet, ezzel megkönnyítjük az átmenetet az óvodából az iskolába.

Rövid ismertetőnkből is kitűnik, hogy iskolánk minden nevelője, diákja jelmondatunk szellemében végzi a rábízott munkát: "Istennek, Hazának, Tudománynak", tudva, hogy mindezért egyedül Istené a dicsőség.